Emaa Ferdi Kaza Sigortası

 

 

Ferdi Kaza Sigortası

     

Emaa Sigorta Ferdi Kaza Sigortası ile beklenmeyen bir kaza durumunda sunmuş olduğumuz hizmetler ve teminatlarla yaralarınızı sarmak için her zaman sizlerleyiz. Emaa Ferdi Kaza Sigortası, hayat sigortası poliçelerinden farklı olarak yalnızca kazalara dayalı zararları kapsar ve uygun primlerimizle birlikte geniş kapsamlı bir koruma sunar. Bu ürünümüz, bireylerin ve ailelerin ani ve belirsiz risklere karşı mali açıdan da güvende olmalarını sağlayarak finansal istikrarlarını da korumaya yardımcı olur.

Sizler için hazırladığımız hizmet ve teminatlarımız:

 • Kaza Sonucu Ölüm Tazminatı
 • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Tazminatı 
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları 
 • Hukuksal Koruma Teminatı 
 • Emaa Club Hizmetleri 

Dilerseniz tüm teminatlara ilave olarak;

 • Deprem ve terör gibi istenmeyen riskleri ek teminat ile poliçenizi daha kapsamı hale getirebilirsiniz.

Teminat detayları 

 • Kaza Sonucu Ölüm Tazminatı

İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

 • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Tazminatı 

Poliçe kapsamında temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat`i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 8B de yazılı nispetler ve şartlar dâhilinde kendisine ödenir

 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları 

Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartıyla sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya sun`i sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların protez masrafları tedavi masrafları müemmen meblağının azami % 10`una kadar tazmin olunur. Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından vaki tediyeler sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. Tedavi masraflarının müteaddit sigortacılar tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır. 

Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısı ile mes`ul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur.

 • Hukuksal Koruma Teminatı 

Hukuksal Koruma Sigortasının Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigortacı bu sözleşme ile sigortalıya aşağıdaki haller için Kişi-Aile Hukuku Hukuksal Koruması sağlamıştır. Sigortacı bu sözleşme ile, sigorta ettiren ve poliçede açıkça belirtilmiş olan diğer aile fertleri yahut birlikte yaşadığı kimselere aşağıda belirtilen esaslar dahilinde hukuksal koruma sağlamayı temin eder. Aşağıdaki konular kapsamındaki uyuşmazlıklar Kişi/Aile Hukuksal Korumasına dahildir: 

 • Sigortalının, yasal sorumluluk kuralları nedeniyle muhatabı olduğu tazminat istemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
 • Sigortalının ceza, disiplin veya meslek kurallarına aykırı gelmekle suçlanması ya da bu amaçla yapılan cezai kovuşturma sebebiyle maruz kaldığı işlemler; şahsi ceza davası açması ya da açılmış ceza davalarına müdahil olarak katılması. 
 • İşçi-işveren ve bireysel iş ilişkileri ile ilgili uyuşmazlıklar.
 • Sosyal güvenlik kurumları ve bu amaçla kurulmuş sandık ve vakıflar ile olan uyuşmazlıklar. 
 • Bir yıllık sigorta döneminde en çok iki kez olmak üzere aile ve miras hukukuna ilişkin olup sigortalının hukuki durumunu etkileyecek ve hukuki bilgi gerektiren olaylar hakkında sigortalının kendi seçeceği bir avukata danışması.
 • Tüketici haklarının korunmasına dair mevzuatla ilgili olup sigortalının taraf olarak tüketıcı konumunda bulunduğu uyuşmazlıklar.

Sigortalının, kamu görevlisi olarak, bağlı bulunduğu idareden olan taleplerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar. Aşağıdaki uyuşmazlıklar Kişi/ Aile Hukuksal Korumasının kapsamı dışındadır: 

 • Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası ve Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası ile koruma sağlanabilecek uyuşmazlıklar ile bu genel şartta sözkonusu sigorta teminatlarının kapsamı dışında olduğu öngörülen uyuşmazlıklar. 
 • Taşınmaz Mallara Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası kapsamında olan uyuşmazlıklar.

 

Emaa Club Hizmetleri

Check_Up  Hizmeti ( Yılda 1 kez)

Doktor Değerlendirme: Hekim tarafından sonuçlarının değerlendirilmesi

Akciğer Grafisi Tek Yönlü: Akciğer,kalp ve komşu organ hastalıkları tarama testi

EKG : Koroner damar hastalıkları ile kalp ritim bozukluklarını tespit etme ve izleme testi

Tam Kan Sayısı (18 parametre): Kan hastalıkları ile diğer doku ve organ hastalıklarını araştırma ve izleme testi

Tam İdrar Testi: Böbrek, mesane ve idrar yolları hastalıklarının araştırılması testi

Sedimantasyon: Enfeksiyon hastalıkları ve romantizmal hastalıklar başta olmak üzere non-spesifik tanı testi

Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığı tanı testi

Total Kolesterol: Koroner damar hastalıklarının risk değerlendirme testi

Diş Paketi ( Yılda bir kez)

Diş muayenesi 

Diş Taşı temizliği ( Alt ve üst çene)

Röntgen çekimi

Randevu organizasyonu

Diğer İşlemler için Türk Diş Hekimleri fiyat garantisi 

On-line Doktor Görüşme (Randevulu görüşme yılda 1 kez, Telefonda görüşme yılda 4 kez)

7x24 doktor danışma hattı ile danışma ve yönlendirme hizmeti:

Bu paket muayene yerine geçmez ve görüşme sonunda ilaç yazılması hedeflenmekedir. Hak sahibi ilgili hattı arayarak sağlık konuları ile ilgili danışma ve yönlendirme hizmeti verilecektir. 

Randevulu on-line görüntülü görüşme 

Bir randevu alarak ilgili uzman doctor ile randevu verilen saatte yılda bir kez sağlık görüşmesi verilecektir. 

Online Psikolog / Diyetisyen Görüşme

İlk randevulu görüşme ücretsiz verilecek olup, sonraki görüşmeler %40’a varan indirimler ile sağlanacaktır.

Tüm bunlara ilave olarak sizler için hazırlanan “Emaa Kulüp” linkine giriş yaparak  benzersiz sadakat programlarından faydalanabilirsiniz. 

 

Detaylı bilgi için ; 0 507 354 5329'nolu telefon numarası ile iletişime geçebilirsiniz.

 

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(553)942-2961